در باره کتاب:

عنوان: تاریخ مختصر حکومت های ترک تبار

نویسنده: سلیمان سیدی

مترجم: مجید جعفری اقدم

تعداد صفحه:۱۱۰

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۹

شابک:۹۷۸۶۲۲۹۶۵۹۶۳۲

قیمت:۳۵۰۰۰ تومان نسخه چاپی ، ۱۵۰۰۰ تومان فایل الکترونیکی

گسـتره مهاجـرت کنونـی ترک تبار‌زبان‌هـای آسـیای کوچک بیشـتر به سـوی کشـورهای اروپای مرکزی، آمریکا و اسـترالیا بوده، جوامـع قابل‌توجهـی را در این کشـورها تشـکیل داده‌اند. آن‌ها ازلحـاظ تاریخی و زبانـی با گوک‌ترک تبار‌ها، مردمـی ایلـی که در قرن ششـم یـک امپراتوری در گسـتره مغولسـتان و مرزهای شـمالی چین تا دریـای سـیاه را بنیاد نهادنـد مرتبط‌ند.

مردمـان ترک تبار، جز چند اسـتثنا مانند بخـش اروپایی ترکیه و منطقه ولگا در آسـیا زندگـی می‌کننـد. مهم‌تریـن پیونـد تاریخـی آنـان، جـدا از تاریـخ و زبان، ایـن اسـت کـه جز یاقوتستان و چوواش در سـیبری همگی مسـلمان‌اند. مردمان ترک تبار را می‌تـوان بـه دو گـروه اصلـی غربی و شـرقی تقسـیم کرد. گـروه غربی شـامل مـردم ترک تبار جنـوب غـرب اروپـا و جنـوب غـرب آسـیا سـاکن ترکیه و شـمال غـرب ایـران هسـتند. گـروه شـرقی شـامل مـردم ترک تبار آسـیای مرکزی، قزاقسـتان، و منطقه خودمختار اویغور در سـین کیانگ چین هسـتند. آشـنایی با خاسـتگاه و ایجـاد حکومـت های ترک تبار ، به عنـوان اقوامی تاثیرگـذار در تاریخ بشـریت، همیشـه مـورد توجه و وثـوق تاریخ نـگاران بوده اسـت.

مردمـان ترک تبار گروه‌های قومی اوراسـیایی اند کـه در آسـیای شـمالی، مرکـزی و غربـی، مغولسـتان، سـیبری جنوبـی، شـمال‌غربی چیـن و بخش‌هایـی از اروپـای شـرقی سـاکن‌اند و بـه زبان‌هایـی از خانواده ٔزبان‌هـای ترکی سـخن می‌گویند و اشـتراکات تاریخی و فرهنگی میان آن‌ها مشـاهده می‌شـود. ترک تبار‌زبان‌هـا در کشـورهایی همچون مغولستان، چین، روسـیه، قرقیز ستان، قزاقستان،ازبکستان، ترک تبارمنستان، تاجیکستان، افغانسـتان، ایران، جمهوری آذربایجان، عراق، ترکیه، قبرس و یونان حضـور دارنـد.

در کتـاب حاضـر تلاش شـده اسـت با اسـتفاده از منابـع تاریخی معتبـر اقوام و حکومـت هـای ترک تبار در طـول تاریخ بطور مختصـر معرفی شـوند. این کتاب دریـازده فصـل اقـوام وحکومتهـای ترک تبار رادرنقاط مختلـف جهان درطول تاریـخ، از بـدو پیدایـش تا زمـان اکنون، توضیـح می دهد.

ازآنجاییکـه تعـداد زیـادی از ترک تبارهای امروزی در کشـور عزیزمـان ایران زندگی می کنند، به نظر می رسـد آشـنایی با پیشـینه تاریخی آنها امری شایسـته و بایسـته در فهم درسـت تاریخ سراسـر افتخار این سـرزمین می باشـد.

در باره نویسنده

سـلیمان سـیدی از تاریـخ نگاران معـروف و موفق ترکیه عضـو هییت علمی دانشـگاه سـلیمان دمیـرل در اسـتانبول اسـت. او کتاب هـای زیـادی را در معرفی تاریـخ مـردم ترک تبار، بویـژه تاریخ کشـور ترکیه تالیف و به چاپ رسـانده اسـت کـه بـه جهـت اعتبـار علمـی مـورد توجـه عالقمنـدان بـه تاریخ قـرار گرفتـه اند. کتـاب نگاهـی مختصـر بـه تاریـخ دو هزار سـاله ترک تبار هـا از جمله کتـاب های اوسـت کـه بـه زبـان انگلیسـی و زبـان های دیگـر ترجمه و منتشـر شـده اند.

در باره مترجم

مجیـد جعفـری اقـدم نویسـنده، شـاعر و مترجـم ایرانـی ، تحصیلکـرده رشـته مترجمی و زبانشناسـی اسـت که تاکنـون صدها مقالـه و ده ها کتاب تالیفی و ترجمه از وی به زبان فارسـی و انگلیسـی منتشـر شده است.

از جمله آثـار دیگـر ترجمـه جعفـری اقـدم در موضـوع تاریـخ اشـاره می شـود به:

هند مستقل، انتشارات آرون ، ۱۳۸۲

دایره المعارف تاریخ جهان، انتشارات پیام آزادی،۱۳۹۴

 

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • چهار × 3 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.