تعرفه ترجمه ها

زمینه:

ادبیات و هنر کودک و نوجوان علوم اسلامی علوم انسانی(فلسفه،منطق،مدیریت،روانشناسی و…)
علوم پزشکی علوم اقتصادی علوم پایه علوم مهندسی


زبان:

انگلیسی به فارسی زبان های لاتین به فارسی عربی به فارسی روسی به فارسی اردو به فارسی کردی به فارسی چینی به فارسی
فارسی به انگلیسی فارسی به زبان های لاتین فارسی به عربی فارسی به روسی فارسی به اردو فارسی به کردی فارسی به چینی


نوع:

تعداد کلمات فایل(word)


پکیج:

عادی(ترجمه و تایپ) نقره ایی(ترجمه،تایپ و ویراستاری) طلایی(ترجمه،تایپ،ویراستاری،پروفردینگ و صفحه آرایی)


تعرفه ها:

 1. ادبیات و هنر
    انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی زبان های لاتین به فارسی فارسی به زبان های لاتین عربی به فارسی فارسی به عربی روسی به فارسی

  عادی

  7500تومان

  12500 تومان

  17500 تومان

  25000 تومان

  10000 تومان

  15000 تومان

  17500 تومان

  نقره ای

  10000تومان

  15000 تومان

  20000 تومان

  35000 تومان

  12500 تومان

  17500 تومان

  20000 تومان

  طلایی

  12500 تومان

  20000 تومان

  25000 تومان

  45000 تومان

  15000 تومان

  25000 تومان

  25000 تومان

   

  فارسی به روسی

  اردو به فارسی

  فارسی به اردو

  کردی به فارسی

  فارسی به کردی

  چینی به فارسی

  فارسی به چینی

  عادی

  25000 تومان

  10000 تومان

  15000 تومان

  10000 تومان

  15000 تومان

  30000 تومان

  40000 تومان

  نقره ای

  35000 تومان

  12500 تومان

  17500 تومان

  12500 تومان

  17500 تومان

  45000 تومان

  50000 تومان

  طلایی

  45000 تومان

  15000 تومان

  25000 تومان

  15000 تومان

  25000 تومان

  50000 تومان

  60000 تومان

 2. کودک و نوجوان
    انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی زبان های لاتین به فارسی فارسی به زبان های لاتین عربی به فارسی فارسی به عربی روسی به فارسی

  عادی

  6500تومان

  10000 تومان

  15000 تومان

  22000 تومان

  10000 تومان

  15000 تومان

  17500 تومان

  نقره ای

  9000تومان

  12500 تومان

  17500 تومان

  30000 تومان

  12500 تومان

  17500 تومان

  20000 تومان

  طلایی

  10000 تومان

  18000 تومان

  21000 تومان

  40000 تومان

  15000 تومان

  25000 تومان

  25000 تومان

   

  فارسی به روسی

  اردو به فارسی

  فارسی به اردو

  کردی به فارسی

  فارسی به کردی

  چینی به فارسی

  فارسی به چینی

  عادی

  25000 تومان

  10000 تومان

  15000 تومان

  10000 تومان

  15000 تومان

  30000 تومان

  40000 تومان

  نقره ای

  35000 تومان

  12500 تومان

  17500 تومان

  12500 تومان

  17500 تومان

  45000 تومان

  50000 تومان

  طلایی

  45000 تومان

  15000 تومان

  25000 تومان

  15000 تومان

  25000 تومان

  50000 تومان

  60000 تومان

 3. علوم اسلامی
    انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی زبان های لاتین به فارسی فارسی به زبان های لاتین عربی به فارسی فارسی به عربی روسی به فارسی

  عادی

  9000تومان

  15000 تومان

  21000 تومان

  28000 تومان

  12000 تومان

  21000 تومان

  17500 تومان

  نقره ای

  12000تومان

  20000 تومان

  25000 تومان

  38000 تومان

  15000 تومان

  25000 تومان

  20000 تومان

  طلایی

  15000 تومان

  25000 تومان

  30000 تومان

  48000 تومان

  20000 تومان

  28000 تومان

  25000 تومان

   

  فارسی به روسی

  اردو به فارسی

  فارسی به اردو

  کردی به فارسی

  فارسی به کردی

  چینی به فارسی

  فارسی به چینی

  عادی

  25000 تومان

  12000 تومان

  18000 تومان

  12000 تومان

  18000 تومان

  35000 تومان

  45000 تومان

  نقره ای

  35000 تومان

  15000 تومان

  21000 تومان

  15000 تومان

  21000 تومان

  45000 تومان

  55000 تومان

  طلایی

  45000 تومان

  18000 تومان

  28000 تومان

  18000 تومان

  28000 تومان

  55000 تومان

  65000 تومان

 4. علوم انسانی(فلسفه،منطق،مدیریت،روانشناسی و…)‏
    انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی زبان های لاتین به فارسی فارسی به زبان های لاتین عربی به فارسی فارسی به عربی روسی به فارسی

  عادی

  8500تومان

  14000 تومان

  20000 تومان

  27000 تومان

  12500 تومان

  15000 تومان

  19000 تومان

  نقره ای

  11000تومان

  16000 تومان

  25000 تومان

  37000 تومان

  15000 تومان

  20000 تومان

  21000 تومان

  طلایی

  13500 تومان

  21000 تومان

  30000 تومان

  47000 تومان

  18000 تومان

  25000 تومان

  28000 تومان

   

  فارسی به روسی

  اردو به فارسی

  فارسی به اردو

  کردی به فارسی

  فارسی به کردی

  چینی به فارسی

  فارسی به چینی

  عادی

  28000 تومان

  12000 تومان

  18000 تومان

  12000 تومان

  17000 تومان

  40000 تومان

  45000 تومان

  نقره ای

  38000 تومان

  15000 تومان

  21000 تومان

  15000 تومان

  20000 تومان

  50000 تومان

  55000 تومان

  طلایی

  48000 تومان

  18000 تومان

  28000 تومان

  18000 تومان

  25000 تومان

  60000 تومان

  65000 تومان

 5. علوم پزشکی
    انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی زبان های لاتین به فارسی فارسی به زبان های لاتین عربی به فارسی فارسی به عربی روسی به فارسی

  عادی

  8500تومان

  14000 تومان

  20000 تومان

  27000 تومان

  12500 تومان

  15000 تومان

  19000 تومان

  نقره ای

  11000تومان

  16000 تومان

  25000 تومان

  37000 تومان

  15000 تومان

  20000 تومان

  21000 تومان

  طلایی

  13500 تومان

  21000 تومان

  30000 تومان

  47000 تومان

  18000 تومان

  25000 تومان

  28000 تومان

   

  فارسی به روسی

  اردو به فارسی

  فارسی به اردو

  کردی به فارسی

  فارسی به کردی

  چینی به فارسی

  فارسی به چینی

  عادی

  28000 تومان

  12000 تومان

  18000 تومان

  12000 تومان

  17000 تومان

  40000 تومان

  45000 تومان

  نقره ای

  38000 تومان

  15000 تومان

  21000 تومان

  15000 تومان

  20000 تومان

  50000 تومان

  55000 تومان

  طلایی

  48000 تومان

  18000 تومان

  28000 تومان

  18000 تومان

  25000 تومان

  60000 تومان

  65000 تومان

 6. علوم پایه
    انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی زبان های لاتین به فارسی فارسی به زبان های لاتین عربی به فارسی فارسی به عربی روسی به فارسی

  عادی

  8500تومان

  14000 تومان

  20000 تومان

  27000 تومان

  12500 تومان

  15000 تومان

  19000 تومان

  نقره ای

  11000تومان

  16000 تومان

  25000 تومان

  37000 تومان

  15000 تومان

  20000 تومان

  21000 تومان

  طلایی

  13500 تومان

  21000 تومان

  30000 تومان

  47000 تومان

  18000 تومان

  25000 تومان

  28000 تومان

   

  فارسی به روسی

  اردو به فارسی

  فارسی به اردو

  کردی به فارسی

  فارسی به کردی

  چینی به فارسی

  فارسی به چینی

  عادی

  28000 تومان

  12000 تومان

  18000 تومان

  12000 تومان

  17000 تومان

  40000 تومان

  45000 تومان

  نقره ای

  38000 تومان

  15000 تومان

  21000 تومان

  15000 تومان

  20000 تومان

  50000 تومان

  55000 تومان

  طلایی

  48000 تومان

  18000 تومان

  28000 تومان

  18000 تومان

  25000 تومان

  60000 تومان

  65000 تومان

 7. علوم مهندسی
    انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی زبان های لاتین به فارسی فارسی به زبان های لاتین عربی به فارسی فارسی به عربی روسی به فارسی

  عادی

  8500تومان

  14000 تومان

  20000 تومان

  27000 تومان

  12500 تومان

  15000 تومان

  19000 تومان

  نقره ای

  11000تومان

  16000 تومان

  25000 تومان

  37000 تومان

  15000 تومان

  20000 تومان

  21000 تومان

  طلایی

  13500 تومان

  21000 تومان

  30000 تومان

  47000 تومان

  18000 تومان

  25000 تومان

  28000 تومان

   

  فارسی به روسی

  اردو به فارسی

  فارسی به اردو

  کردی به فارسی

  فارسی به کردی

  چینی به فارسی

  فارسی به چینی

  عادی

  28000 تومان

  12000 تومان

  18000 تومان

  12000 تومان

  17000 تومان

  40000 تومان

  45000 تومان

  نقره ای

  38000 تومان

  15000 تومان

  21000 تومان

  15000 تومان

  20000 تومان

  50000 تومان

  55000 تومان

  طلایی

  48000 تومان

  18000 تومان

  28000 تومان

  18000 تومان

  25000 تومان

  60000 تومان

  65000 تومان

 8. علوم اقتصادی
    انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی زبان های لاتین به فارسی فارسی به زبان های لاتین عربی به فارسی فارسی به عربی روسی به فارسی

  عادی

  8500تومان

  14000 تومان

  20000 تومان

  27000 تومان

  12500 تومان

  15000 تومان

  19000 تومان

  نقره ای

  11000تومان

  16000 تومان

  25000 تومان

  37000 تومان

  15000 تومان

  20000 تومان

  21000 تومان

  طلایی

  13500 تومان

  21000 تومان

  30000 تومان

  47000 تومان

  18000 تومان

  25000 تومان

  28000 تومان

   

  فارسی به روسی

  اردو به فارسی

  فارسی به اردو

  کردی به فارسی

  فارسی به کردی

  چینی به فارسی

  فارسی به چینی

  عادی

  28000 تومان

  12000 تومان

  18000 تومان

  12000 تومان

  17000 تومان

  40000 تومان

  45000 تومان

  نقره ای

  38000 تومان

  15000 تومان

  21000 تومان

  15000 تومان

  20000 تومان

  50000 تومان

  55000 تومان

  طلایی

  48000 تومان

  18000 تومان

  28000 تومان

  18000 تومان

  25000 تومان

  60000 تومان

  65000 تومان