تعرفه ها


ردیف


شرح خدمات


زبان ترجمه


نوع متن


مبنای محاسبه


حق الزحمه


1


ترجمۀ کتاب، مجله و مقالهاز زبان فارسی به زبان انگلیسی و عربیمتون عمومی


صفحه ای 300 کلمه ای


25000تومانمتون تخصصی30000تومان


از زبان فارسی به سایر زبان های خارجیمتون عمومی30000تومانمتون تخصصی33000تومان


از زبان های انگلیسی و عربی به زبان فارسی


متون عمومی10000تومانمتون تخصصی13000تومان


از سایر زبان های خارجی به فارسی


متون عمومی13000تومانمتون تخصصی
15000تومان2


ترجمۀکاتالوگ، بروشوروسایتهای اینترنتی


از فارسی به زبان های انگلیسی و عربی


______


کلمه در زبان مبدأ( فارسی)


70 تومان


از فارسی به سایر زبان های خارجی


______100 تومان


از زبان های انگلیسی و عربی به فارسی______40 تومان


از سایر زبان های خارجی به فارسی


______50 تومان


3


ترجمۀ همراه


تمام زبان ها


ساعتی


هر ساعت 20000 هزار تومان


ترجمۀ همراه میهمانان خارجی در تهران


4


ترجمۀ همزمان


تمام زبان ها


روز( 8 ساعت)


هر روز


200000

هزار تومان


ترجمۀ همزمان جلسات و نشست ها


5


ویراستاری فنی متون ترجمه شده


تمام زبان ها


صفحه 300 کلمه ای


هر صفحه 3000 هزار تومان


ویراستاری توسط اساتید متخصص در موضوع متن ترجمه شده انجام 
می پذیرد.


6


ویراستاری ساختاری متون ترجمه شده


تمام زبان هاهر صفحه 6000 هزار تومان


ویراستاری توسط ویراستاران بومی زبان ترجمه انجام میپذیرد.


7


تهیه، ترجمه،
طراحی و چاپ کاتالوگ و بروشور به زبان های خارجیتمام زبان ها


کلمه در زبان مقصد


هر کلمه 150 تومان


هزینه چاپ بعد از تعیین قطع تیراژ کاتالوگ برآوردخواهد شد.


8


معرفی کتاب های خارجی مناسب ترجمه و چاپ در ایرانکتابخدمات شامل شناسایی کتاب از منابع معتبر، ارائه معرفی از کتاب به زبان فارسی حداکثر در 500 کلمه حاوی شناسنامه کتاب، خلاصه کتاب، بیوگرافی نویسنده و فهرست عناوین کتاب


9


معرفی کتاب
 های
ایرانی به ناشران و آژانس های ادبی خارجی


فارسی


کتاب


هر عنوان کتاب 100000 هزار تومان


خدمات شامل تهیه معرفی نامه از کتاب حداکثر از 500 کلمه به زبان انگلیسی حاوی شناسنامه کتاب، خلاصۀ کتاب، معرفی کتاب، بیوگرافی نویسنده به زبان انگلیسی، درج اطلاعات در سایت نمایشگاه کتاب فرانکفورت و آژانس ادبی حوا، ارسال اطلاعات تهیه شده به ناشران و آژانس های ادبی خارجی، چاپ معرفی نامه از کاتالوگ های ویژه نمایشگاه های بین المللی کتاب، عرضه و معرفی کتاب در 
نمایشگاه های
خارجی کتاب